ԱՄԲԻՈՆԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլը գեներացվում է ավտոմատացված եղանակով՝

  • Ամբիոնի ծանրաբեռնվածությունը ձևավորվում է մուտքագրված ուսումնական պլաններում արտացոլված ժամերի և ուսանողների քանակների հիման վրա՝ ավտոմատ կատարվող հաշվարկի շնորհիվ
  • Ամբիոնի վարիչը (ամբիոնի ծանրաբեռնվածություն կազմողը) ձեռքով կատարում է դասախոսների և այն ժամաքանակների ավելացումները, որոնք ավտոմատ եղանակով հնարավոր չէ գեներացնել
  • Համակարգը հնարավորություն է տալիս նաև ստեղծել միացյալ դասեր մի քանի կուրսերի միավորման միջոցով: