ԱՄԲԻՈՆԻ ՄԱՏՅԱՆ

Ենթամոդուլը տալիս է ամբողջական պատկեր ուսանողների հաճախումների մասին: Դասախոսների կողմից լրացվում են ուսանողների բացականերն իրենց մատյանում, իսկ այս ենթամոդուլում այն արտացոլվում է ըստ շաբաթների (2 սյունակով՝ դասախոսություն և գործնական/լաբորատոր): Համակարգը հնարավորություն է տալիս արտապատկերել բացակաների քանակներն ըստ ամիսների, ըստ կիսամյակի, կամ ցանկացած այլ ժամանակահատվածի համար: