ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ենթամոդուլում լրացվում են բոլոր առարկաների ծրագրերն ըստ կուրսերի և ժամաքանակների, որոնք իրենց հերթին կցվում են համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրին: