ԴԵԿԱՆԱՏԻ ՄԱՏՅԱՆ

Ենթամոդուլում արտապատկերվում է դասախոսի կողմից նշանակված և ամբիոնի վարիչի կողմից հաստատված ուսանողների բացակայությունները (ըստ շաբաթվա, ամսվա, կիսամյակի, ինչպես նաև նշված ժամանակահատվածի համար): Դեկանատի աշխատակիցը հնարավորություն ունի մատյանի էջում նշում կատարել բացակաների հարգելի լինելու մասին, ինչպես նաև մուտքագրել լրացված դասաժամերի մասին տվյալները: