ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ենթամոդուլում նշված են ուսանողների քանակներն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի, որը հնարավոր է փոփոխել ամբիոնի ծանրաբեռնվածության կազմման համար, քանի որ ամբիոնի ծանրաբեռնվածությունը կազմելիս հստակ չկա առաջին կուրսեցիների քանակը: