ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ենթամոդուլն իր մեջ պարունակում է կրթական ծրագրի կառուցվածքը, որը կրթական ծրագրի պատասխանատուները մուտքագրում են համակարգ․

  • կրթական ծրագրի նպատակ և խնդիրներ
  • ուսումնառությունից ակնկալվող վերջնարդյունքներ
  • ակնկալվող վերջնարդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները, գնահատման մեթոդները, ուսուցման գործընթացի համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
  • ուսումնական պլան՝ արտահայտված կրեդիտներով
  • դասընթացների բնութագրումները, որտեղ հստակ սահմանված են դասընթացների նպատակը, ակնկալվող վերջնարդյունքները
  • շրջանավարտների մասնագիտական զբաղվածության ոլորտները
  • կրթական ծրագրի որակի ապահովման մեխանիզմները: