ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ենթամոդուլում մուտքագրվում են մասնագիտությունների ցանկը, դասիչը, կրթական աստիճանը, ուսուցման ձևը, որակավորումը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ, ինչպես նաև ֆակուլտետին կամ ստորաբաժանման պատկանելությունը: Մասնագիտությունների ցանկ էջում արտապատկերված է մասնագիտությունների ցանկը, նաև կրթական ծրագիրը, եթե առկա է, և դրանցից յուրաքանչյուրին վերաբերող մուտքագրված հետևյալ տեղեկատվությունը. պատկանելությունը (ֆակուլտետը), դասիչ(ներ)ը, կրթական աստիճանը, ուսուցման ձևը, որակավորման անվանումը, հայերեն և անգլերեն կրճատ տարբերակները: