Տարեկան Մատյան

Տարեկան մատյանը Առաջադիմություն մոդուլի ենթամոդուլներից է, որն արտացոլում է կուրսի ուսումնառության ընթացքում ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաները նշված տարվա և կիսամյակի համար, ուսանողների ցուցակը, առարկաները, ուսանողների ստուգարքների արդյունքները, քննությունների գնահատականները, ինչպես նաև հաշվարկվում է միջին որակավորման գնահատականը: