Ուսանողի ինտերֆեյս

Համակարգն ուսանողների համար նախատեսում է առանձնացված սերվեր և առանձնահատուկ միջավայր, որի միջոցով նա կկարողանա.

  • առցանց հետևել իր առաջադիմությանը, հաճախումներին, դասացուցակին, հիշեցումների համակարգին, կրթական ծրագրերին, ակադեմիական պարտքերին, ուսումնական պլանին և այլն
  • տեղեկատվություն փոխանակել դեկանատի ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ
  • օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից
  • ունենալ անհատական միջավայր ուսումնական գործընթացին առնչվող նյութերն ապահով պահելու համար
  • առցանց իրականացնել տեղեկատվության փոխանակում և խմբային աշխատանք համակուրսեցիների կամ այլ ուսանողների հետ:

Համակարգը հնարավորություն է տալիս ցանկացած վայրից հեռախոսի, պլանշետի և համակարգչի միջոցով ստանալ տեղեկատվություն և կատարել որոշ գործընթացներ: Ուսանողն իր էջից կարողանում է օնլայն տարբերակով ծանոթանալ կրթական ծրագրերին, ուսումնական գրաֆիկներին, տեսնել իրեն վերաբերող տեղեկագրերը, բացակայությունների քանակը, ուսման վարձի վճարման պատմությունը, կրթաթոշակի ստացման պատմությունը, իրեն վերաբերող հրամանները և այլն: Ուսանողը հնարավորություն ունի իր էջից դիմում ներկայացնել օնլայն տարբերակով (օր.՝ քննությունները վաղաժամ հանձնելու դիմում), ստանալ տեղեկանքներ (օր.՝ բանկ ներկայացնելու համար): Ուսանողի անձնական էջում երևում են դասացուցակը, պրակտիկաների, քննությունների և ստուգարքների հանձման ժամկետները: Համակարգում ցանկացած նոր տեղեկատվության մուտքագրման կամ առկա տեղեկատվության մեջ փոփոխություն կատարելու դեպքում համակարգը տվյալ տեղեկատվության շահառուներին ծանուցում է ուղարկում (օր.՝ քննությունների գրաֆիկի փոփոխության դեպքում այդ մասին ծանուցում է ուղարկվում և՛ ուսանողներին, և՛ դասախոսին, և՛ դեկանատին, և՛ ուսումնական մասին):
Համակարգը նպաստում է բուհ-ուսանող օպերատիվ կապի ապահովմանը, ինչպես նաև տեղեկատվական հոսքերի ճիշտ ու թափանցիկ կազմակերպմանը:

Office 365 - ի ինտեգրման շնորհիվ ուսանողը հնարավորություն ունի՝

օգտվել 100GB հիշողությամբ էլեկտրոնային փոստից
օնլայն օգտվել WORD, EXCEL, POWER POINT ծրագրերից, մյուս ուսանողների և դասախոսի հետ համատեղ աշխատել նույն փաստաթղթերի և առաջադրանքների վրա
1 TB տեղեկատվություն պահպանել One Drive ամպային տիրույթում
 պատրաստել պրեզենտացիոն կայքեր
իրականացնել ֆորումային քննարկումներ
օնլայն շփվել ուսանողների և դասախոսների հետ
պլանավորում կատարել սեփական օրացույցի վրա
պատասխանել դասախոսի պատրաստած հարցումներին, գնահատվել և մի շարք այլ գործընթացներ: