ԴԱՍԱԽՈՍԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլը ձևավորվում է ամբիոնի ծանրաբեռնվածության հիման վրա: Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում տեսնել ինչպես դասախոսի ընթացիկ ուսումնական տարվա, այնպես էլ նախորդ ուսումնական տարիների ծանրաբեռնվածությունները: Համակարգը հնարավորություն է տալիս բացի դրույքից նշել նաև ժամավճարների չափը (ըստ ժամերի):