ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս արտահանել տեղեկատվություն, որտեղ արտապատկերվում է թե տվյալ կուրսի, յուրաքանչյուր առարկան, դասավանդող դասախոսը, ուսանողների թիվը, առաջադիմությունը ըստ տեսակների՝ գերազանցի, լավ, բավարար, անբավարար, չն, չթ: